مشاهده مطالب : پیامک ساختگی

اصلاحات نیوز کسب اطلاع کرد که پیامک حجاب منتسب به پلیس درخصوص کشف حجاب، جعلی است. پس از بررسی های…