مشاهده مطالب : پوشش برف

با پوشش ۴ درصدی مساحت کشور از برف، نسبت به شرایط نرمال (متوسط درازمدت) در این وقت سال، سطح پوشش…