مشاهده مطالب : پوستر شما حق دارید تذکر بدهید

بنر و پوستر «شما حق دارید تذکر بدهید» شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک ملی مورد توجه…