مشاهده مطالب : پلمب خانه اندیشمندان علوم انسانی

روز گذشته شهرداری تهران با حضور پرتعداد در خانه اندیشمندان علوم انسانی سعی در تخلیه و پلمب ساختمان این مجموعه…