مشاهده مطالب : تصویب قطعنامه پارلمان اروپا علیه سپاه