مشاهده مطالب : تاریخ دقیق بازگشایی مدارس

محمدمهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: اصل بر آموزش حضوری است و در طول سال تحصیلی…