مشاهده مطالب : قضایی

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه: بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان دانشگاهی و حوزوی شرکت کننده در آزمون جذب عمومی تصدی…